REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Lajmet

Këshilli për Ndihmë Juridike Falas mbajti takimin e rregullt mujor

Prishtinë 20/09/2022Këshilli për Ndihmë Juridike Falas (KNJF) i kryesuar nga z.Admir Salihu - Zv Kryesues i KNJF-së, me dt. 20.09.2022, mbajti takimin e rregullt mujor me këtë rend dite :

         1. Miratimi i procesverbalit i takimit të fundit të KNJF-së

         2. Rregullorja për Përcaktimin e Kritereve për Ofrimin e Ndihmës Juridike Falas nga Organizatat Joqeveritare përmes Partneritetit me Agjencinë për Ndihmë

         3. Të ndryshme

Gjatë takimit u diskutua për të gjitha pikat e rendit të ditës dhe Këshilli për Ndihmë Juridike Falas, nxjerrë këtë:

Vendim:

  • Aprovohet Rregullorja për Përcaktimin e Kritereve për Ofrimin e Ndihmës Juridike Falas nga Organizatat Joqeveritare përmes Partneritetit me Agjencinë për NdihmëRreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777