REPUBLIKA E KOSOVËS

MINISTRIA E DREJTËSISË

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Lajmet

Punëtori me ofruesit e ndihmës juridike falas në çështjet gjyqsore strategjike, me ndikimin dhe në interes publik në fushën e drejtësisë administrative

Prishtinë 03/05/2023Me datë 27 dhe 28 Prill 2023, zyrtar nga Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, përfaqësues nga Oragnizatat Joqeveritare, përfaqësues nga rradhët e avokatëve të OAK si dhe përfaqësues nga USAID – Projekti i Drejtësisë, nën udhëheqjen e ekspertit z. Mark Williams punuan dhe diskutuan rreth çështjeve gjyqsore strategjike, me ndikim dhe në interes publik në fushën e drejtësisë administrative.

 

Kjo punëtori u realizua me përkrahjen e USAID – Projekti i Drejtësisë.

 Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777