REPUBLIKA E KOSOVËS

MINISTRIA E DREJTËSISË

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Lajmet

Trajnim për praktikën gjyqësore në çështje nga Procedura Përmbarimore

Prishtinë 24/05/2023Më 23 dhe 24 Maj 2023, zyrtarët e zyrave Rajonale dhe Mobile të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas së bashku me gjyqtarët e Gjykatave Themelore morën pjesë në trajnimin për praktikën gjyqësore në çështje nga Procedura Përmbarimore.

Trajnues të angazhuar në këtë trajnim ishin: z. Kujtim Pasuli dhe z. Faton Ademi, gjyqtarë në Gjykatën e Apelit.

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive të zyrtarëve të ANJF-së dhe gjyqtarëve me procedurën e përmbarimit, kompetencen dhe vendimet e organit përmbarues, titujt përmbarimor sipas dispozitave të LPP-së, mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme në procedurën e përmbarimit, identifikimi i praktikave jo unike në gjykatat e instancave më të ulëta dhe adresimi i sfidave përmes prezantimit të praktikes unike gjyqësore si konkluzion.

Metodologjia e zbatuar ishte e karakterit të kombinuar, me shpjegime teorike dhe diskutime interaktive.

Ky trajnim u realizua me përkrahjen e GIZ.Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777