REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Lajmet

Fondacioni Jahjaga, me mbështetjen e GIZ në emër të Qeverisë Gjermane dhe në koordinim me Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas dhe Agjencinë për Barazi Gjinore, prezantuan raporti me gjetjet nga Hulumtimi për Shërbimet Ligjore Falas për Gratë dhe të Rinjtë e Kosovës

Prishtinë 19/02/2021Fondacioni Jahjaga, me mbështetjen e GIZ në emër të Qeverisë Gjermane dhe në koordinim me Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas dhe Agjencinë për Barazi Gjinore, prezantuan raporti me gjetjet nga Hulumtimi për Shërbimet Ligjore Falas për Gratë dhe të Rinjtë e Kosovës. Ndër të tjera, raporti përfshin një vlerësim të nivelit të besimit të grave dhe të rinjve në sistemin gjyqësor të Kosovës dhe nivelin e ndërgjegjësimit në lidhje me Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas (ANJF) dhe shërbimet e tyre. Një nga gjetjet kryesore është se 78% e të anketuarve nuk kishin dëgjuar kurrë për Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas në Kosovë dhe shërbimet që ata ofrojnë.

Falenderojmë Ambasadorin Rohde, Presidenten Jahjaga, Znj. Alaj-Kalanderi, Znj. Gusia, Kryetarin Suma, Kryetarin Kastrati dhe të gjithë pjesëmarrësit për përkrahjen në këtë ngjarje, dhe informimin publik për ndihmën juridike falas.

http://www.jahjagafoundation.org/blog/prezantimi-i-raportit-me-gjetjet-nga-hulumtimi-per-sherbimet-ligjore-falas-per-grate-dhe-te-rinjte-e-kosoves 

----

The Jahjaga Foundation, with the support of GIZ on behalf of the German Government, and in coordination with the Agency for Free Legal Aid and Agency for Gender Equality, presented the report with findings from the Opinion Poll on Free Legal Services among Women and Youth of Kosovo. Among others, the report includes an assessment of the level of trust of women and youth in the Kosovo judicial system and level of awareness about the Agency for Free Legal Aid (AFLA) and their services. One of the key findings is that 78% of the respondents had never heard of the Agency for Free Legal Aid in Kosovo, and the services that they offer.

We would like to thank Ambassador Rohde, President Jahjaga, Mrs. Alaj-Kalanderi, Mrs. Gusia, Mayor

Suma, Mayor Kastrati and all the participants for their support in this event, and public information for free legal aid.

http://www.jahjagafoundation.org/blog/presentation-of-the-report-with-findings-from-the-opinion-poll-on-free-legal-services-among-women-and-youth-of-kosovo

----

Fondacija Jahjaga, uz podršku GIZ-a u ime nemačke vlade i u koordinaciji sa Agencijom za besplatnu pravnu pomoć i Agencijom za ravnopravnost polova, predstavila je izveštaj sa nalazima iz istraživanja o besplatnim pravnim uslugama za žene i mlade na Kosovu. Između ostalog, izveštaj uključuje procenu nivoa poverenja žena i mladih u kosovski pravosudni sistem i nivoa svesti o Agenciji za besplatnu pravnu pomoć (ABPP) i njihovim uslugama. Jedno od kljucnih podataka je da 78% ispitanika nikada nije čulo za Agenciju za besplatnu pravnu pomoć na Kosovu i usluge koje nudi.

Zahvaljujemo se ambasadoru Rohde, predsednici Jahjaga, gđa. Alaj-Kalanderi, gđa. Gusia, ​​gradonačelnik Suma, gradonačelnik Kastrati i svi učesnici na podršci u ovom događaju i javnim informacijama za besplatnu pravnu pomoć.

Atifete Jahjaga

GIZ Kosovo

Agjencia Për Ndihmë Juridike Falas - R. e Kosovës

@Agjencia për Barazi Gjinore/ Zyra e KryeministritRreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777