REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Lajmet

Këshilli për Ndihmë Juridike Falas mbajti takimin e rregullt mujor

Prishtinë 18/03/2021Këshilli për Ndihmë Juridike Falas (KNJF) i kryesuar nga z. Beshir Islami - Kryesuesi i KNJF-së, me dt. 12.03.2021 mbajti takimin e rregullt mujor me këtë rend dite :

1.            Miratimi i procesverbalit i takimit të fundit të KNJF-së

2.            Prezantimi i draftit final të raportit të punës së ANJF-së për vitin 2020

3.            Raportim rreth punës së grupeve punuese për strategji dhe akte të brendshme

4.            Të ndryshme

Gjatë takimit u diskutua për të gjitha pikat e rendit të ditës dhe Këshilli për Ndihmë Juridike Falas, nxjerri këtë:

Vendim

APROVOHET Raporti i Punës së Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas për vitin 2020

 

 

 Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777