REPUBLIKA E KOSOVËS

MINISTRIA E DREJTËSISË

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Lajmet

Takim pune me stafin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas

Prishtinë 28/02/2023Me dt. 20.01.2023, u realizua takim me një pjesë të stafit të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas në Zyren Qendrore të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas - Prishtinë.

Temë e diskutimit gjatë këtij takimi ishte raportimi i zyrtarëve në përputhje me planin e punës dhe sfidat/vështirësitë e paraqitura gjatë kryerjes së detyrave të punës për vitin 2022 në Zyrat Rajonale dhe Mobile për Ndihmë Juridike Falas.

Në këtë takim u diskutua edhe plani i punës së Agjencisë për vitin 2023, objektivat dhe aktivitetet të cilat janë përgjegjësi të Zyrave Rajonale dhe Mobile, po ashtu u dhanë rekomandime dhe u hap diskutimi edhe për çështje të ndryshme me interes për mbarëvajtjen sa më të mirë të procesit të punës të të gjitha zyrave të Agjencisë për Ndihmë Juridike Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777