REPUBLIKA E KOSOVËS

MINISTRIA E DREJTËSISË

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Lajmet

Puntoria e grupit punues për hartimin e draft Udhëzimit Administrativ për caktimin e kritereve për ofrimin e shërbimeve juridike të autorizuara nga organizatat jo-qeveritare

Prishtinë 02/03/2023Me datë 16.02.2023, grupi punues në përbërje të stafit të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas dhe përfaqësuesve nga Ministria e Drejtësisë si dhe me prezencen e përfaqësuesve të Oragnizatave Joqeveritare dhe përfaqësuesve nga USAID – Projekti i Drejtësisë mbajti puntorinë një ditore për finalizimin e draft Udhëzimit Administrativ për caktimin e kritereve për ofrimin e shërbimeve juridike të autorizuara nga organizatat jo-qeveritare.

Kjo punëtori u realizua me përkrahjen e USAID – Projekti i Drejtësisë.Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777