REPUBLIKA E KOSOVËS

MINISTRIA E DREJTËSISË

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Lajmet

U realizua Trajnimi për Trajner për përdorimin e Manualeve të Praktikuesve të Ndihmës Juridike në Kosovë

Prishtinë 27/07/2023Me datë 24 dhe 25 Korrik 2023, zyrtar nga Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, përfaqësues nga Organizatat Joqeveritare, përfaqësues nga rradhët e avokatëve të OAK, u trajnuan nga eksperti z. Mark Williams.

Në këtë trajnim u certifikuan 6 (gjashtë) zyrtarë ligjor të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas për përdorimin e Manualeve të Praktikuesve të Ndihmës Juridike në Kosovë.

Manualet ofrojnë informacione të rëndësishme dhe udhëzime praktike për të përmirësuar qasjen dhe ofrimin e ndihmës juridike falas në çështjet Civile, Familjare, Pronësore dhe Administrative, ndër të tjera lehtësojnë proceset dhe shërbejnë si udhërrëfyes për zyrtarët për ndihmë juridike falas,  ju ndihmon për të qenë më produktiv, sfidohen në vështirësitë praktike dhe inspirojnë në arritjen e zgjidhjeve të drejta.

Hartimi i manualeve dhe ky trajnim janë mbështetur nga Projekti i USAID-it për Drejtësi.Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777