REPUBLIKA E KOSOVËS

MINISTRIA E DREJTËSISË

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Mbrojtja e Sinjalizuesve

 

 

Sinjalizues nënkupton çdo person i cili raporton ose shpalos informacione për një kërcënim ose cenim të interesit publik në kontekstin e marrëdhënies së vet të punës në sektorin publik ose privat.

 

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas bazuar në nenin 17 të Ligjit Nr.06/L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve ka caktuar zyrtarë përgjegjës për Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas.

 

Zyrtari përgjegjës për sinjalizim në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas

            Mimoza Kukleci Salihaj - Zyrtare Zotuese 
            Tel:     +383 (0) 38/ 200 18 946

Mob:  +383 (0) 44/ 239 217

Email: mimoza.kukleci@rks-gov.net t

Adresa: Rruga “Zenel Saliu”, Nr. 30, 10000 Prishtinë

 

Ligji nr. 06/L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18303

 

Rregullore (QRK) - Nr. 03/2021 për përcaktimin e procedurës për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=41216

 

Udhëzuesi për mbrojtjen e sinjalizuesve
http://www.zka-rks.org/wp-content/uploads/2020/06/Udh%C3%ABzues-p%C3%ABr-Mbrojtjen-e-Sinjalizuesve.pdf

 

Formular për raportimin në interes publik

(këtë formular mund ta gjeni në skedarin e bashkëngjitur më poshtë)

 

 Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777