REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

ZRNJF - Pejë

       Zyra Rajonale për Ndihmë Juridike Falas – Pejë

       Fane Berdynaj - Zyrtare Ligjore

       Zenel Hasanaj - Zyrtar Ligjor

       Blerim Shala – Asistent  Administrativ

       Adresa:  Objekti i Prokurorisë Themelore,  Rr. " Hasan Cermexhia"  Pejë   Tel : 039 423 698

 Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777