REPUBLIKA E KOSOVËS

MINISTRIA E DREJTËSISË

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Zyra Qëndrore

Zyra e Drejtorit Ekzekutiv

Në kuadër të fushëveprimit të ANJF-së dhe në përputhshmëri me Ligjin Nr. 4/L-017 për Ndihmë Juridike Falas, Zyra e Drejtorit Ekzekutiv është zyrë qendrore në sistemin e Ndihmës Juridike dhe është organ i Agjencisë. Kjo zyre ka rolin e Sekretariatit të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas dhe është përgjegjëse për administrimin e sistemit të ndihmës juridike, mbikëqyrjen e zyrave rajonale për ndihmë juridike falas (ZRNJF) dhe mbikëqyrjen e punës  të të gjithë të punësuarve në Ndihmë Juridike sipas kontratave. Është përgjegjëse për administrimin e ndihmës juridike dhe për zbatimin e politikave të Ndihmës Juridike  në të gjitha aspektet.

Kompetencat dhe përgjegjësitë të Drejtorit Ekzekutiv:

 • Koordinon punën e sistemit të ndihmës juridike falas,
 • Përgatit propozimin për buxhet vjetor të Agjencisë,
 • Propozon strukturën organizative të Agjencisë për miratim nga Këshilli,
 • Punëson dhe mbikëqyr punonjësit e Agjencisë,
 • Kontrakton mallra dhe shërbime për funksionimin e sistemit të ndihmës juridike falas,
 • Organizon trajnime për ofruesit e ndihmës juridike falas;
 • Udhëheq fushata të vetëdijesimit për sistemin e ndihmës juridike falas,
 • Përgatit raporte të rregullta vjetore dhe raporte të tjera sipas kërkesës së Këshillit,
 • Mban regjistra dhe ruan dokumente më të dhëna lidhur me funksionimin e Agjencisë;
 • Drejtori Ekzekutiv për punën e tij i përgjigjet Këshillit,

 

Përbërja e Zyrës së Drejtorit Ekzekutiv

Zyra  e Drejtorit Ekzekutiv përbehet:

 1. Flutura Berbati Zena - Zv.Drejtore  Ekzekutive 
 2. Luljeta  Baraliu Drejtore e Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithëshme
 3. Faton  Jashari -Drejtor i Departamentit  për Shërbime  Juridike
 4. Alajdin  Ibrahimi - Zyrtar i Lartë i Prokurimit
 5.  Valmire Hetemi  Skenderi - Zyrtare e Lartë për  Financa
 6. Ardiana  Nrecaj - Zyrtare për Shpenzime
 7. Mimoza  Kukleci - Zyrtare për Zotime
 8. Iskender  Mernica - Zyrtar i Teknologjisë Informative  
 9. Mehdi  Gjinovci - Zyrtar për Arkivë Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777