REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Këshilli

KËSHILLI PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS (KNJF)

Për sigurimin e ndihmës juridike falas, është formuar Këshilli për Ndihmë Juridike Falas (në tekstin e mëtejmë Këshilli), si institucion themelor i cili kryen funksionet e tij në mënyrë të pavarur nga institucionet e tjera publike dhe pa udhëzime dhe ndërhyrje nga asnjë person. KNJF ushtron mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Agjencisë.

 1. Këshilli përbëhet nga shtatë anëtarë, të cilët janë profesionistë të kualifikuar, të cilët kanë njohuri për sistemin e drejtësisë.
 2. Anëtarët e Këshillit zgjedhën nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, nga radhët e kandidatëve të propozuar prej institucioneve si vijon:
 • Ministria e Drejtësisë
 • Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
 • Ministria për Komunitete dhe Kthim.
 • Ministria e Financave.
 • Oda e Avokatëve të Kosovës.
 • Gjykata Supreme.
 • Organizatat Jo Qeveritare (OJQ).

Kompetencat dhe përgjegjësitë e Këshillit :

 1. Harton politikat dhe rregullat për ofrimin e ndihmës juridike falas, që sigurojnë sistem efektiv, efikas, gjithëpërfshirës, fleksibil dhe të qëndrueshëm;
 2. Ushtron mbikëqyrjen e punës së Agjencisë dhe funksionimin gjithëpërfshirës të sistemit të ndihmës juridike falas;
 3. Identifikon prioritetet në ofrimin e ndihmës juridike falas në varësi të burimeve dhe mjeteve financiare në dispozicion.

Këshilli sipas nevojës themelon komisione të veçanta për ushtrimin e kompetencave të parashtruara në paragrafin 1. të këtij neni.

Këshilli themelon, me vendim, Komisionin për ankesa, që vendos në shkallë të dytë për ankesat e ushtruara ndaj vendimeve të nxjerra nga zyrat rajonale.

Këshilli i raporton Kuvendit të Republikës së Kosovës një herë në vit për punën e Agjencisë dhe publikon Raportin në faqen zyrtare të Agjencisë.

 Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777