Këshilli për Ndihmë Juridike Falas mban takimin e rregullt mujor

Këshilli për Ndihmë Juridike Falas (KNJF) i kryesuar nga Kryesuesi z. Baki Gimolli me dt. 15.11.2016 mbajti takimin e rregullt mujor me këtë rend dite :

  1. Miratimi i procesverbalit i takimit të fundit të KNJF-së
  2. Lista e kategorive të materialit arkivor të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas
  3. Të ndryshme

Pas miratimit të procesverbalit të takimit të fundit, KNJF, diskutoi lidhur me Listen  me afat për ruajtjen  e dokumenteve në  Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, lista  është hartuar nga grupi punës dhe eksperti i fushës, KNJF u dakordua që sipas legjislacionit ne fuqi,  lista të dërgohet për miratim në Agjencinë Shtetërore të...

Lexo me shum...

Këshilli për Ndihmë Juridike Falas mban takimin e rregullt mujor

Prishtinë 11/24/2016 2:10:00 AM

Këshilli për Ndihmë Juridike Falas (KNJF) i kryesuar nga Kryesuesi z. Baki Gimolli me dt. 15.11.2016 mbajti takimin e rregullt mujor me këtë rend dite :

KNJF me 30.08.2016 mban takimin e rregullt mujor

Prishtinë 8/31/2016 2:10:00 AM

Këshilli për Ndihmë Juridike Falas (KNJF) i kryesuar nga Kryesuesi z. Baki Gimolli me dt. 30.08.2016 mbajti takimin e rregullt mujor me këtë rend dite :

Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë : Tel: 038 200 18 936
info.anjf@rks-gov.net