REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit në mes të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas dhe Alternative Dispute Resolution Center-Mediation Center Mitrovica ( AFRC-MCM)

Me dt. 24.06.2022, znj. Anita Alaj Kalanderi, Drejtore Ekzekutive në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas nënshkroi marrëveshjen  e bashkëpunimit oranizatën joqeveritare Alternative Dispute Resolution Center-Mediation Center Mitrovica (ADRC-MCM) .

Qellimi i marrëveshjes është bashkëpunimi në mes të subjekteve të lartëcekura dhe bashkërëndimi i aktiviteteve të ndërsjella në kuadër të projektit “ Drejt lehtësimit të qasjes në drejtësi në veri të Kosovës” të implementuar nga ADRC -MCM.
Memorandumi syn...

Lexo me shum...

Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777