REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Këshilli për Ndihmë Juridike Falas mbajti takimin e rregullt mujor

Këshilli për Ndihmë Juridike Falas (KNJF) i kryesuar nga z. Beshir Islami - Kryesuesi i KNJF-së, me dt. 23.04.2021 mbajti takimin e rregullt mujor me këtë rend dite :

1.  Miratimi i procesverbalit i takimit të fundit të KNJF-së

2.  Shqyrtimi i draftit final të Rregullores së Punës së Këshillit për Ndihmë Juridike Falas

3.  Shqyrtimi i Planit Strategjik të ANJF-së

4.  Diskutim rreth propozimit te GIZ për  hapjen e zyrave mobile

5.  Të ndryshme

Gjatë takimit u diskutua p&eu...

Lexo me shum...

Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777